Wist u dat…

  • een arbodienst niet verplicht is? Vanaf 1 juli 2018 is een basiscontract arbodienstverlener verplicht. Het gaat er om dat u tenminste een contract heeft met een bedrijfsarts.
  • een casemanager arbodienst of een arbeidsdeskundige geen kerndeskundigen zijn? Zij zijn geen verplichting volgens de Arbowet. Toch heeft u bij een arbodienst voornamelijk met deze mensen te maken.
  • volgens de Wet verbetering Poortwachter, de werkgever in overleg met de verzuimende medewerker een casemanager horen aan te wijzen? Dit kan de eigen leidinggevende zijn, een HR-medewerker, een interne casemanager of een casemanager arbodienst. Belangrijk is dat deze persoon kennis van zaken heeft.
  • het “oude” Eigen Regie Model (ERM) niet voldoet aan de Arbowet en privacy wetgeving? Werkgevers mogen niet alles vragen bij een ziekmelding en de bedrijfsarts hoort vroegtijdig ingeschakeld te worden.
  • werkgevers en medewerkers die een goede arbeidsrelatie hebben, de verstandhouding vaak verslechterd of zelfs resulteert in een conflict tijdens verzuim? Dit komt voort uit de strenge privacy wetgeving wat de dialoog bemoeilijkt en miscommunicatie in de hand werkt. Daarnaast zijn medewerkers in vergelijking met de werkgevers al helemaal niet op de hoogte van de wet- en regelgeving bij verzuim en begrijpt daardoor minder goed waarom er bepaalde zaken van hem verwacht wordt.

“Wanneer er geen medische oorzaak is kunnen op langer termijn wel medische symptomen optreden. Dit komt doordat de werkelijke oorzaak, de omstandigheden waar de medewerker in verkeert, niet wordt opgelost. Dát is het moment dat een medewerker zich ziek meldt en de bedrijfsarts op basis van deze klachten vaak terecht arbeidsongeschiktheid concludeert.”

“Verzuim is niet direct gedrag maar in de eerste plaats een reactie, op een medische-, privé-  of werksituatie.”

Verzuimadvies voor werkgevers Alkmaar met maatwerkregeling over de 4 categorieen niet-medische oorzaken verzuim genoemd met voorbeelden

“Goed om te weten. Maar wat is dan de oplossing?”

Het Poortwachter Systeem

Jarson biedt handvatten om het casemanagement van de verzuimprocessen zelf te begeleiden. U bent daarvoor niet langer afhankelijk van een arbodienst. Het Poortwachter Systeem maakt het voor u eenvoudig om de termijnen van de Wet verbetering Poortwachter te volgen. Ook volgt dit systeem de wet-  en regelgeving van verzuim. U kunt het goed combineren met een basiscontract bedrijfsarts (maatwerkregeling) of een eenvoudig contract bij een arbodienst (vangnetregeling). Het is bij uitstek geschikt voor het MKB door de korte lijnen binnen deze organisaties.

Lees meer

Rekenmodules & Hulpmiddelen

Voor ingewikkelde vraagstukken rond verzuimkosten, WGA-uitkeringen, Werkhervattingskas en UWV,, heeft Jarson diverse rekenmodules en hulpmiddelen ontwikkeld. Ze zijn eenvoudig onderverdeeld in 3 rubrieken; vóór-, tijdens- en ná een verzuimmelding. Stel daarbij niet vermindering van ziekmeldingen en verlaging verzuimkosten ten doel maar het welzijn van uw medewerkers, goed onderling contact en een goed verzuimbeleid. Minder uitval en lagere kosten zullen dan het gevolg zijn en deze Rekenmodules & Hulpmiddelen kunnen u daarbij helpen.

Lees meer

Consulent Verzuim & Preventie

Jarson haakt in op het feit dat de oorzaak voor verzuim vaak niet-medisch is en psychische klachten als burn-out en stress, het meeste verzuim veroorzaakt. Door de medewerker bij een ziekmelding een keuze te laten tussen een ziekmelding en verzuimmelding wordt langdurige uitval tegen gegaan. Bij een verzuimmelding kan de Consulent Verzuim & Preventie ingezet worden, met of zonder Kort verzuimverlof.  Jarson kan als onafhankelijke Consulent  samen met de medewerker een oplossing vinden voor de niet-medische oorzaak (zie afbeelding). Door de Consulent Verzuim & Preventie tevens preventief in te zetten kunnen ook verzuimmeldingen worden voorkomen.

Uiteraard wordt de bedrijfsarts spoedig ingezet wanneer de medewerker een ziekmelding doet in plaats van een verzuimmelding.

Lees meer

Bent u geïnteresseerd geraakt?

Neem vrijblijvend contact op.

Jarson adviseert zowel werkgevers als (particuliere) werknemers bij verzuim. Bewust! Omdat goede communicatie én begrip voor elkaars situatie heel belangrijk zijn voor een goed re-integratieproces. Begrip voor elkaar ontstaat eerder wanneer beide partijen vergelijkbare kennis hebben op het gebied van verzuim en re-integratie.

Ook wanneer óf de werknemer óf de werkgever niet zijn plicht nakomt ten aanzien van de regelgeving, dan weten beiden wat ze kunnen doen om dit een halt toe te roepen. Zo kunnen sancties, onrechtmatigheden of vertraging tijdens het re-integratieproces worden voorkomen.

Alle werknemers kunnen uit eigen beweging een beroep doen op de Werkcoach. Deze ondersteuning biedt ook voor werkgevers voordelen door het uitgangspunt de inzetbaarheid te vergroten en verzuim te voorkomen. Vanuit preventief oogpunt kunt u met uw werknemer tot een afspraak komen over de inzet van de Werkcoach. Een andere mogelijkheid is uw werknemers een training Poortwachter aan te bieden. Neem contact op met Jarson en vraag naar de mogelijkheden.

Meer informatie over de Werkcoach
Lees meer