Instemmingsrecht van de OR en PVT betreft arbeidsomstandigheden en verzuimbeleid

De ondernemingsraad (or) heeft instemmingsrecht. Dit is een sterk recht bij belangrijke veranderingen van de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. De directie heeft instemming van de or nodig voor het invoeren, wijzigen of afschaffen van regelingen.

Het instemmingsrecht heeft geen betrekking op de omvang van een arbeidsvoorwaarde (hoogte en/of duur). Bijvoorbeeld: een beloningssysteem kan wel onder het instemmingsrecht vallen, maar de hoogte van het loon niet.

Onderwerpen waar instemming van de OR of PVT voor nodig is:

 • regeling arbeidsomstandigheden
 • re-integratie- en ziekteverzuimbeleid
 • contract re-integratiebedrijf

Nieuw na ingang van de gewijzigde Arbowet:

Daarnaast heeft de OR adviesrecht met betrekking tot de regeling over het al dan niet dragen van het eigen risico voor de uitbetaling van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van WIA uitkeringsgerechtigden.

Door de gewijzigde Arbowet sinds 1 juli 2017,  heeft de OR meer zeggenschap gekregen over het arbobeleid;

 • Het  basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion.
 • Een open spreekuur moet ervoor zorgen dat de werknemer de  bedrijfsarts kan bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk, ook als de werknemer nog niet verzuimt of klachten heeft.
 • Een vrije toegang werkvloer maakt het voor de bedrijfsarts mogelijk iedere werkplek te kunnen bezoeken om zo het bedrijf beter te leren kennen.
 • Een second opinion geeft een werknemer de mogelijkheid om het oordeel van de bedrijfsarts bij twijfel te laten wegen door een andere bedrijfsarts.
 • De adviesrol bedrijfsarts voorziet de werkgever van advies op het gebied van preventie en ziekteverzuimbegeleiding.
 • Melden beroepsziekten bij Nederlands Centrum voor Beroepsziekten door de bedrijfsarts staat nu ook in het basiscontract vermeldt waar de bedrijfsarts ook de tijd voor krijgt.
 • Een Klachtenprocedure van een bedrijfsarts maakt het de medewerker mogelijk om bij de bedrijfsarts een klacht in te dienen.
 • Duidelijkere rol preventiemedewerker die de taak heeft te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie vindt plaats na instemming van de OR of PVT.
 • Een grotere medewerkersbetrokkenheid bij het arbobeleid via een OR of PVT door de mogelijkheid overleg te voeren met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.
 • Door toezicht en handhaving van Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kunnen werkgevers, arbodienstverleners en bedrijfsartsen grote sancties opgelegd worden bij het niet naleven van de regelgeving en het basiscontract.

Bent u lid van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging en wilt u meer weten wat Jarson voor uw organisatie kan betekenen?

Of bent u medewerker en denkt u dat Jarson iets kan bijdragen aan uw ondernemingsraad?

Neem dan gerust contact op!