Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Jarson.

Algemene Voorwaarden Jarson, gevestigd aan de Holleweg 48C te Heiloo, ingeschreven bij de KvK te Alkmaar onder nummer ….

Artikel 1. Definities

In het hiernavolgende wordt verstaan onder:

  1. Jarson: De Vennootschap onder Firma Jarson, gevestigd te Heiloo.
  2. Opdrachtgever: Elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die met Jarson onderhandelt over het verstrekken van een opdracht en / of aan Jarson een opdracht heeft gegeven.
  3. Opdracht: De Opdracht om diensten te verrichten, zoals advisering, trainingen en consultancy, P&O- en kwaliteitsondersteuning, het verzorgen van projecten, dan wel deelname aan deze projecten, projectmanagement en / of interim-management, alles in de ruimste zin des woords.
  4. Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Jarson en de opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1         Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden (hierna Voorwaarden) op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Jarson en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.2          Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Jarson zijn overeengekomen en zijn alleen geldig op die overeenkomsten waarbij deze afwijkingen zijn gemaakt.

2.3          Jarson is bevoegd, tussentijds, wijzigingen in deze Voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

 

Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen

3.1          De door Jarson uitgebrachte offertes en aanbiedingen, zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening.

3.2          Jarson kan niet aan zijn offertes en / of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3          Offertes en / of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

 

Artikel 4. Overeenkomsten

4.1          Overeenkomsten zijn voor Jarson pas bindend nadat Jarson deze schriftelijk heeft bevestigd.

4.2         De Overeenkomst tussen Jarson en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.3          Een overeenkomst inhoudende een abonnement wordt na afloop van de bij aanvang overeengekomen looptijd steeds stilzwijgend verlengd voor een looptijd van drie maanden, tenzij de overeenkomst door Opdrachtgever schriftelijk, bij aangetekend schrijven, wordt opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tegen het einde van de maand.

4.4         Alle opgaven van en / of vermeldingen over de diensten en producten zijn vrijblijvend en gebeuren naar beste weten van Jarson, maar kunnen redelijkerwijs afwijken.

4.5         Fouten van geringe aard in het materiaal of andere door Jarson vervaardigde werken, daarbij inbegrepen typografische fouten die geen consequenties voor de redactionele inhoud of de illustraties, grafieken, e.d. van het materiaal hebben, kunnen geen reden zijn voor afkeuring van het project, weigering van de levering of wijziging van de overeengekomen prijs.

4.6          Jarson neemt bij het aangaan van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en geeft daarom geen garantie omtrent het bereiken van het beoogde resultaat.

4.7         Deze Voorwaarden worden tevens bedongen ten aanzien van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van enige overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

Artikel 5. Wijziging overeenkomst

5.1          Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Jarson de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

5.2          Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en / of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Jarson de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten.

5.3          Indien een vaste prijs en / of tarief is overeengekomen, zal Jarson daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de overeengekomen prijs. Hierbij zal Jarson proberen te trachten, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave doen.

5.4          Jarson zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Jarson kunnen of moeten worden toegerekend.

5.5          Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Jarson zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen schriftelijk middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

 

Artikel 6. Uitvoering overeenkomst

6.1          Jarson zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

6.2          Jarson heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, hier onder verstaan persoonsleden en / of de door haar aangewezen externen. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6.3          Jarson heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Jarson het recht om elke uitgevoerde fase afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is Jarson niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

6.4          Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Jarson het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase behoort op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.5          De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Jarson.

6.6          Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Jarson het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

6.7          Jarson is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Jarson is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Jarson in redelijkheid kenbaar behoorde te zijn.

 

Artikel 7. Prijzen & tarieven

7.1.        Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

7.2.        Alle prijzen worden altijd schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 8. Wijziging prijzen & tarieven

8.1          Indien Jarson bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs en / of tarief overeenkomt, dan is Jarson gerechtigd tot verhoging van de prijs of tarief.

8.2          Indien Jarson het voornemen heeft de prijs en / of tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Jarson zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

8.3          Indien de verhoging van de prijs en / of tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, dan kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij: – de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Opdrachtgever rustende verplichting ingevolge de wet; – de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren; – Jarson alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; – bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

8.4          De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijs en / of tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

Artikel 9. Levering en leveringstijden

9.1          Alle door Jarson genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren. De leveringstermijnen zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen, maar zijn niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2          Indien Jarson gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Opdrachtgever deze aan Jarson heeft verstrekt.

9.3          Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Jarson schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Jarson alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

 

Artikel 10. Betaling en facturering

10.1       Jarson factureert Opdrachtgever maandelijks op grond van de verrichte werkzaamheden. Opdrachtgever dient facturen binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen.

10.2       De betaling aan Jarson is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en is verschuldigd naar mate door Jarson werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

10.3       Indien Opdrachtgever de factuur niet (volledig) heeft voldaan binnen de in artikel 10.1 genoemde termijn, dan is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Indien de wettelijke rente hoger is, geldt de wettelijke rente.

10.4       In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele van Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Jarson en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Jarson onmiddellijk opeisbaar.

10.5       Jarson heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen in mindering te brengen op de openstaande incassokosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tot slot in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

10.6      Jarson heeft het recht om zekerheid voor de betaling te verlangen. Deze zekerheidstelling geldt onder opschorting van de uitvoering door Jarson van de Overeenkomst totdat zekerheid is verschaft en / of (geheel of gedeeltelijk) vooruitbetaling door Jarson is ontvangen.

10.7      Indien er sprake is van een overeenkomst inhoudende een abonnement, dient Opdrachtgever jaarlijks de abonnementsvergoeding bij vooruitbetaling te voldoen. Maandelijks wordt het aantal uren bijgehouden en krijgt de Opdrachtgever een overzicht van de bestede uren en hoeveel uren er voor de overige maanden van het jaar nog te besteden zijn.

10.8       In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

 

Artikel 11 Incassokosten

11.1       Indien de Opdrachtgever tekortschiet is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in- en buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Indien Jarson aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

11.2       De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

12.1      Jarson is gerechtigd al haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden wanneer:

  1. Opdrachtgever de verplichtingen uit te overeenkomst niet (geheel) nakomt;
  2. Het aannemelijk is dat Opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan een verplichting jegens Jarson zal (kunnen) voldoen;
  3. Opdrachtgever in staat van faillissement, schuldsaneringsregeling of surséance van betaling verkeerd, onder curatele is gesteld of een verzoek daartoe aanhangig is;
  4. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Opschorting en ontbinding zijn slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigen.

12.2      Daarnaast is Jarson bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

12.3      Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Jarson op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Jarson de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit wet en overeenkomst.

12.4      Jarson is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting en / of ontbinding voortvloeiende schade, van welke aard ook, voor Opdrachtgever of derden. Jarson behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 13 Bijzondere bepalingen met betrekking tot consultancy en overige diensten

13.1       Opdrachtgever voorziet Jarson desgevraagd van kantoorruimte en overige voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke voorzieningen en assistentie.

13.2       De door Opdrachtgever ter beschikking gestelde kantoorruimte dient te voldoen aan de ARBO normen en aanverwante wet- en regelgeving.

 

Artikel 14 Intellectuele eigendomsrechten

14.1      Alle rechten van intellectueel eigendom op het door Jarson vervaardigde materiaal, of enig ander werk voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst, berust bij Jarson of haar licentiegevers.

14.2.     Opdrachtgever mag al het door Jarson vervaardigde en / of ter beschikking gestelde materiaal of enig ander werk enkel ten eigen behoeve gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jarson niet toegestaan om: materiaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en / of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins, materiaal of enig ander werk aan derden af te staan, te verkopen of op enig andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.

Artikel 15. Overmacht

15.1       Indien naar het redelijk oordeel van Jarson een overmachtsituatie daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.

15.2       Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Jarson geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Jarson niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Jarson, ziekte, overlijden en arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.

15.3       Indien Jarson bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen dan is zij gerechtigd het al verrichte deel afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 16. Aansprakelijkheid

16.1       Jarson is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen, doch niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

16.2       De aansprakelijkheid van Jarson, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de beroeps- / bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico van Jarson. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Jarson beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de onderhavige overeenkomst. Bij duurovereenkomsten is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag over een periode van 6 maanden.

16.3       Jarson is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Jarson ingeschakelde derden.

16.4      Al het door Jarson ontwikkelde en / of samengestelde materiaal dan wel ander werk, voortvloeiend uit of verband houdend met een Opdracht, is op zorgvuldige wijze, naar beste weten samengesteld en voldoet aan de eisen van goed vakmanschap.

16.5       Als Opdrachtgever tekeningen, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zijn van het woord ter beschikking stelt ten behoeve van ontwikkeling en / of samenstelling van materiaal of andere werken, neemt Opdrachtgever de volle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich dat door de vervaardiging van deze materialen geen intellectueel eigendomsrecht van derden wordt aangetast dan wel enig ander recht wordt geschonden. Opdrachtgever zal Jarson tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde vrijwaren.

16.6       Jarson is niet aansprakelijk voor (schade door) sancties die Opdrachtgever krijgt opgelegd van overheidswege, vanwege acties die Opdrachtgever op eigen initiatief heeft uitgevoerd. De overeenkomst ziet dien ten gevolge niet op het ontdekken van dergelijke acties.

16.7       Jarson is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt, ten gevolge van het volgen van een traject bij Jarson of door één of meerdere werknemers van Opdrachtgever.

16.8       De voorgaande beperkingen van de aansprakelijkheid lijden slechts uitzondering in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Jarson.

 

Artikel 17 Klachten

17.1       Klachten over de factuur of de dienstverlening dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum kenbaar gemaakt te worden.

17.2       Een klacht schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

17.3      De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.

17.4      Indien een klacht gegrond is, dan zal Jarson de overeenkomst alsnog behoorlijk nakomen, tenzij dit reeds voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever binnen drie dagen na behandeling van de klacht schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

 

Artikel 18 Vrijwaring

18.1       De Opdrachtgever vrijwaart Jarson voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van Jarson en de Opdrachtgever aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

18.2       Indien Jarson uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Jarson zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Jarson en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 19 Ziekte of vakantie

19.1       Opdrachtgever is geen vergoeding verschuldigd over enige periode gedurende welke Jarson of door haar ingeschakelde derden, betrokken bij uitvoering van de overeengekomen opdracht, wegens ziekte of verlof geen werkzaamheden heeft verricht.

 

 

 

Artikel 20 Bedrijfsgegevens en Privacy

20.1       Jarson verplicht zich alle door de Opdrachtgever verstrekte bedrijfsgegevens zorgvuldig te bewaren. Deze gegevens zal Jarson niet na voorafgaand overleg met Opdrachtgever aan derden ter inzage of voor gebruik afgeven dan wel publiceren. Eventuele door Opdrachtgever aan Jarson ter beschikking gestelde gegevens zal Jarson vrijelijk bij de uitvoering van de Opdracht kunnen gebruiken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

20.2       Jarson behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de opdracht toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

20.3       De Wbp en AVG vereisen dat eventuele datalekken gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Jarson zal daarom zelf geen meldingen doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard zal Jarson als bewerker de Opdrachtgever juist, tijdig en volledig informeren over relevante incidenten, zodat de Opdrachtgever als verantwoordelijke aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen. De Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens geven hierover meer informatie.

20.4       Indien de Opdrachtgever een (voorlopige) melding verricht bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n) over een datalek bij Jarson, terwijl zonder meer voor de Opdrachtgever duidelijk is dat bij Jarson geen sprake is van een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens zoals omschreven in de Wbp/AVG, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle door Jarson in dat kader geleden schade en kosten, waaronder begrepen de reputatieschade, welke Jarson daardoor leidt. De Opdrachtgever is daarnaast verplicht een dergelijke melding direct in te trekken.

20.5       Indien Jarson op de hoogte raakt van een datalek welke betrekking heeft op verwerkingen die worden uitgevoerd ten behoeve van de Opdrachtgever, als bedoeld in artikel 34a van de Wbp, dat door de Opdrachtgever gemeld moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n), dan zal Jarson de Opdrachtgever daarover zo spoedig mogelijk informeren, nadat Jarson bekend is geworden met het datalek. Als er een datalek is bij een leverancier van Jarson dan meldt Jarson dit. Jarson is het contactpunt voor de Opdrachtgever. De klant hoeft geen contact op te nemen met onze leveranciers.

20.6       In eerste instantie zal Jarson de door de Opdrachtgever aangewezen systeembeheerder informeren over een datalek. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor up-to-date contactinformatie van deze systeembeheerder. Jarson is niet verantwoordelijk voor vertragingen en/of schade die het gevolg is van onjuiste of verouderde contactgegevens.

20.7       Jarson probeert de Opdrachtgever direct alle informatie te verstrekken die de Opdrachtgever nodig heeft om een volledige melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n) te verrichten. Indien deze informatie nog niet bekend is, bijvoorbeeld omdat het datalek door Jarson wordt onderzocht, dan zal Jarson de Opdrachtgever de informatie verstrekken die de Opdrachtgever nodig heeft om in ieder geval eerst een voorlopige melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n) te kunnen verrichten. Hierbij volgt Jarson de informatielijst uit de eerdergenoemde beleidsregels. Dit bevat in ieder geval de aard van de inbreuk, een beschrijving van de geconstateerde, vermoedelijke gevolgen van de inbreuken en de getroffen en te treffen maatregelen om de negatieve gevolgen van het datalek te beperken en te verhelpen.

20.8       De Wbp/AVG geeft aan dat er ‘onverwijld’ gemeld moet worden. Dit is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens zonder onnodige vertraging en zo mogelijk niet later dan 72 uur na ontdekking. Jarson informeert de Opdrachtgever daarom zo snel mogelijk, na het ontdekken van een datalek, zodat de Opdrachtgever tijdig de melding kan doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Artikel 21 Annulering door Jarson

21.1       Jarson is gerechtigd de opdracht te annuleren zolang nog niet is begonnen met de uitvoering van de opdracht, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.

21.2       Indien een training of consult buiten de invloedsfeer van Jarson niet is afgenomen, binnen de in de offerte gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

– annuleren binnen 24 uur voor aanvang:

100% van het factuurbedrag wordt in rekening gebracht aan Opdrachtgever.

– annuleren tussen 24 en 48 uur voor aanvang:

50% van het factuurbedrag wordt in rekening gebracht aan Opdrachtgever.

– annuleren langer dan 48 uur voor aanvang:

25% van het factuurbedrag wordt in rekening gebracht aan Opdrachtgever.

 

Artikel 22 Annulering door Opdrachtgever

22.1       Opdrachtgever kan de opdracht alleen schriftelijk annuleren. Voor deze annulering geldt de navolgende regeling:

Annulering van een opdracht kan kosteloos geannuleerd worden tot zes weken voor de aanvang van de opdracht. Vanaf zes weken tot drie weken voor de aanvang is de helft van de vergoeding voor de opdracht verschuldigd. Volledige vergoeding is verschuldigd, indien minder dan drie weken voor aanvang van de opdracht wordt geannuleerd.

22.2       Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst bij aangetekende brief tussentijds te beëindigen. Opdrachtgever is hierbij verplicht 100% te betalen van de factuurwaarde van het gedeelte van de Opdracht dat inmiddels tot het tijdstip van beëindiging was uitgevoerd. Dit bedrag wordt bovendien vermeerderd met 75 % van de factuurwaarde van het gedeelte van de Opdracht dat in de zes weken na beëindiging zou worden uitgevoerd.

 

Artikel 23 Geheimhouding

23.1       Jarson zal alle informatie betreffende het bedrijf, de bedrijfsvoering, de arbeidsomstandigheden, de Werknemer en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven, tenzij, en alsdan slechts voor zover, Jarson bij of krachtens een wettelijk voorschrift daartoe is verplicht, of dat zij van Opdrachtgever hiervoor toestemming heeft verkregen.

23.2      Jarson zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in het vorige lid opleggen aan haar werknemers en alle bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.

23.3       Indien er gesprekken met werknemers van een werkgever plaatsvinden, dan wordt het inhoudelijke van de individuele gesprekken niet met de werkgever besproken, tenzij de werknemer hier nadrukkelijke, schriftelijke toestemming voor geeft.

 

Artikel 24 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

24.1       Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Jarson betrokken is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

24.2       De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

24.3       Geschillen tussen Jarson en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Holland, locatie Alkmaar, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

23.5      Deze Voorwaarden treden op 1 november 2018 in werking.